Fogalomtár

Fogalomtár

A, Á B C, Cs D E, É F G, Gy H I, Í J K L, Ly M N, Ny O, Ó Ö, Ő P Q R S, Sz T, Ty U, Ú Ü, Ű V W Z, Zs
A

Adatkezelés

A lakástakarékpénztár az ügyfél adatait vagy törvényi rendelkezés, vagy az érintett önkéntes felhatalmazása alapján kezelheti, illetve adhatja át. A lakástakarékpénztár a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatát, az adattovábbítás címzettjeit, valamint az igénybe vett adatfeldolgozókat a honlapján közzéteszi.

Adós

A kölcsönt igénybevevő személy, azaz a szerződés alapján igénybe vett lakáskölcsön visszafizetésére a szerződés alapján köteles személy.

Adóstárs

Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az adóssal.

Állami támogatás

A lakás-előtakarékoskodót, illetve a kedvezményezettet az adott megtakarítási évben befizetett összeg után állami támogatás illeti meg. Mértéke az adott megtakarítási évben betétként elhelyezett összeg 30%-a, legfeljebb évi 72 000 Ft. 
Részletek az állami támogatásról szóló tájékoztatóban találhatók.

 

 

 

 

Állandó átutalási megbízás

Készpénz nélküli fizetési mód, mely keretében megbízás adható a banknak arra, hogy a megadott jogosult részére, meghatározott időpontban, és összegben átutalást teljesítsen. Az Aegon Lakástakarékpénztár Zrt. bankszámlaszáma: 12001008-01388806–00200006, a közlemény rovatban a lakás-előtakarékossági szerződésszámát és az előtakarékoskodó nevét mindenképpen kérjük feltüntetni.

ÁSZF

A lakástakarékpénztár Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó Üzletszabályzata vonatkozik minden, a lakástakarékpénztár és a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett közötti lakás-előtarékossági szerződést érintő üzleti kapcsolatra.

Átruházás

A szerződést az eredeti lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója folytathatja, amelyről jogerős bírósági, hatósági határozat, vagy a korábbi és az új tulajdonos írásos nyilatkozata szükséges. A lakás-előtakarékoskodó halála esetén a kedvezményezett, vagy annak hiányában az örökösök folytathatják a szerződést.

B

Betételhelyezés rendszeressége

A betétet havonta, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig kell befizetni. Amennyiben a hónap második felében érkezik be betét összege, úgy a szerződést állami támogatás veszteség nem éri, viszont az elvárt kiutalási időpont jelentősen módosulhat.

Betéti kamat

A megtakarítás éves kamata a szerződéses módozat egyik jellemzője. A lakás-előtakarékossági számlán a kamatok évente tőkésítésre kerülnek. A kamatszámítás során minden hónap 30 napos, illetve minden év 360 napos.  A kamat mértéke a szerződés fennállása alatt nem változtatható.

C

Célértékszám

A célértékszám az a lakástakarékpénztár által meghatározott - az adott kiutalási időszakra vonatkozó és a minimális értékszámnál nem kisebb - értékszám, amelyet, illetve amely feletti értékszámot elért lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegeit ki tudja utalni. A célértékszám megállapítására az értékelési fordulónapon kerül sor.

Csekkes befizetés díja

A lakástakarékpénztár a készpénz-átutalási megbízással (postai csekkel) teljesített befizetések után díjat számít fel, melyet a Díjtáblázat tartalmaz.

Csoportos beszedési megbízás

A lakástakarékpénztár az ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján minden hónap meghatározott napján megterheli a megbízáson megjelölt számlaszámot a havi betét összegével. A felhatalmazás csoportos beszedési megbízásra nyomtatvány megtalálható honlapunkon.

 

 

D

Díjtáblázat

A Díjtáblázat tartalmazza a lakástakarékpénztár által nyújtott szolgáltatásokért felszámítható díjakat. Az Üzletszabályzat 2. számú mellékletét képező része, ami az Ügyfél által a Szerződés és a Biztosítéki Szerződés alapján az általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatásokért, valamint azokon túl az Ügyfél által igényelt egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjakat, költségeket és azok mértékét tartalmazza.  A lakástakarékpénztár a díjmódosítás jogát a jogszabály által engedett keretek között fenntartja azzal, hogy a módosított Díjtáblázatot a honlapján közzéteszi, illetve a lakás-előtakarékoskodó kérésére rendelkezésre bocsátja.

E

E-posta

Az e-posta szolgáltatás igénybevétele esetén a lakás-előtakarékoskodó kizárólag elektronikus formában kapja meg küldeményeit a lakástakarékpénztárnál nyilvántartott e-mail címre küldött, fokozott biztonságú, jelszóval védett csatolmányként. Az e-posta szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményes díjakat a Díjtáblázat tartalmazza.

 

EBKM

Egységesített Betéti Kamatláb Mutató, mely a betéti jellegű pénzügyi termékek egységes módszerrel számított kamatlába. Lakástakarékpénztár esetén az EBKM értékét havi húszezer forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kell meghatározni.

EGT tagállamok

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

Értékbecslés

Értékbecslő által készített becslés, amiben az ingatlan forgalmi értékét határozza meg. Az értékbecslés ügyfél által fizetendő költségét a Díjtáblázat tartalmazza.

 

Értékelési fordulónap

A kiutalási időszak első napja, amikor a lakástakarékpénztár meghatározza a kiutalási összeget, valamint az egyes szerződések értékszámát, és az értékszám nagysága alapján sorrendet állít fel a lakás-előtakarékoskodók között.

Értékszám

Az értékszám a lakástakarékpénztár által meghatározott, a lakás-előtakarékoskodó megtakarítási teljesítményének mérésére szolgáló szám, mely alapján a Lakástakarékpénztár a lakás-előtakarékoskodók szerződései között sorrendet állít fel. Az azonos értékszámot elérő szerződések között a sorrend meghatározásánál azok a szerződések élveznek előnyt, amelyek előbb érték el az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási időt. Az értékelési napok havonta ismétlődnek, az értékszám megállapítására minden hónap első napján kerül sor.

Értesítés a kiutalásról

A lakástakarékpénztár a kiutalási időszak elején értesítést küld a kiutalási feltételeknek megfelelő lakás-előtakarékoskodónak a szerződéses összeg részeiről, a kiutalás elfogadása esetén benyújtandó iratokról. A lakástakarékpénztár nyomdai úton készített, az egyedi adatokat tartalmazó, nyomtatott aláírással ellátott levélben értesíti a lakás-előtakarékoskodót. A kiutalásról részletes információt itt talál.

H

Hitel évek

A lakáskölcsön folyósítási hónapjának első napjától számított évek (12 hónap) a lakáskölcsön visszafizetéséig. A maximális törlesztési futamidő szerződéses módozatonként kerül meghatározásra, az annuitás képletének alkalmazásával.

Hitelkamat

A lakáskölcsön kamatát, a tőkésítés gyakoriságát a szerződéses módozat tartalmazza. A kamatszámítás a mindenkori kölcsöntartozás alapján napi kamatszámítással történik. A kamatszámítás szempontjából minden naptári hónap 30 napból áll. A hitelkamat mértékét a szerződés időtartama alatt nem lehet módosítani.

Hitelképesség vizsgálat

A lakástakarékpénztár hitelbírálatot (adósminősítés és fedezetértékelés) végez, amely alapján dönt a lakáskölcsön folyósításáról.

K

Kedvezményezett

Kedvezményezett lehet a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyerek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér. A kedvezményezett javára történik az állami támogatás igénylése, és a kedvezményezett, illetve közeli hozzátartozója tulajdonjogában lévő, vagy vásárlással, építéssel tulajdonába kerülő ingatlanra használható fel a szerződés. A kedvezményezett módosítása a Változásbejelentő nyomtatvány kitöltésével, és annak lakástakarékpénztárhoz történő benyújtásával kezdeményezhető.

 

 

Kezelési költség

Az az összeg, amelyet a lakástakarékpénztár a lakáskölcsön vonatkozásában költségként felszámít. A kezelési költséget a szerződés módozata tartalmazza, mértékét a szerződés időtartama alatt nem lehet módosítani.

Kiutalás

Az adott kiutalási időszak utolsó napján (a kiutalási időpontban) a lakás-előtakarékoskodók nyilatkozata és az értékelési fordulónapon meghatározott sorrend alapján hozott döntés a kiutalási összegből kifizethető szerződéses összegekről, illetőleg betétösszegekről. A szerződéses összeg akkor kerülhet kiutalásra a lakás-előtakarékoskodó vagy a nagykorú kedvezményezett részére, ha az adott kiutalási időszak első napján (értékelési fordulónapon):

 • a lakás-előtakarékoskodó elérte az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási időt,
 • a lakás-előtakarékoskodó megtakarította az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási hányadot,
 • a szerződés elérte az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot,
 • a szerződés elérte a célértékszámot, ha az magasabb, mint a minimális értékszám,
 • a lakás-előtakarékoskodó az előírt határidőn belül jelezte a lakástakarékpénztárnál, hogy a kiutalást kész elfogadni.

Kiutalási időpont

Az adott kiutalási időszak utolsó napja.

Kiutalási időszak

Az értékelési fordulónaptól a kiutalási időpontig tartó időszak. A 2017. július 1. előtt kötött szerződések esetében ez 3 hónap, míg a 2017. július 1. után kötött szerződéseknél 2 hónap.

Kiutalási összeg

A megtakarítás és a lakáskölcsön kifizetésére - az adott kiutalási időpontban – a Lakástakaréknál rendelkezésre álló összeg.

Kölcsöndíj mutató

A lakáskölcsön kamatának és a folyamatosan felszámítható kezelési költségnek a hitelösszeg számlanyitási díjjal csökkentett összegéhez viszonyított, éves százalékban kifejezett aránya.

Kombinált hitel

A lakástakarékpénztárral kötött megállapodás alapján valamely hitelintézet, vagy pénzügyi vállalkozás által a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett részére nyújtott olyan lakáscélú hitel, amelynek a lakás-előtakarékossági számla egyenlege részben, vagy egészben óvadékául szolgál.

Közeli hozzátartozó

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyerek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.

L

Lakás-előtakarékoskodó

Az a személy, aki szerződő félként Lakás-előtakarékossági szerződést köthet a Lakástakarékpénztárral:

 • természetes személy saját nevében, saját maga javára, vagy teljesen, illetve korlátozottan cselekvőképes természetes személy az általa megnevezett/megjelölt természetes személy kedvezményezett javára,
 • gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, egyesület, egyház, illetőleg helyi önkormányzat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára, életkezdésének elősegítése céljából.

Lakás-előtakarékossági szerződés

A lakás-előtakarékossági szerződés olyan betét- és hitelszerződés, melyben

 • a lakás-előtakarékoskodó arra kötelezi magát, hogy a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel történő befizetésekkel meghatározott összeget elhelyez a lakástakarékpénztárnál betétként,
 • lakástakarékpénztár pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése, valamint a lakás-előtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett hitelképessége esetén a szerződésben meghatározott módon lakáskölcsönt nyújt a lakás-előtakarékoskodó, illetve a cselekvőképes kedvezményezett kérésére.

Lakáscélú felhasználás

Az állami támogatás és a lakáskölcsön igénybevételének feltétele a lakáscélú felhasználás, melyet minden esetben igazolni kell.
Lehetséges lakáscélok:

 • lakóingatlan vásárlása, cseréje,
 • lakóingatlan építése/bővítése,
 • lakóingatlan felújítása, korszerűsítése,
 • hitelintézettől felvett lakáscélú kölcsön kiváltása.

A lakáscélú felhasználás eseteit az LTP törvény 8.§-a szabályozza. Bővebb tájékoztató a lakáscélú felhasználásról és annak igazolásáról a honlapon elhelyezett tájékoztatónkban olvasható.

 

 

Lakáskölcsön

A lakástakarékpénztár által nyújtott hitel. A hitelkamat és a havi törlesztőrészlet mértékét, valamint a lakáskölcsön visszafizetési idejét a szerződéses módozatok tartalmazzák.  A lakás-előtakarékoskodó, illetve a nagykorú kedvezményezett abban az esetben jogosult a kölcsön felvételére, ha a lakástakarékpénztár a benyújtott feltételek alapján hitelképesnek minősíti a hitelügyletet.

M

Megtakarítási év

A szerződésben rögzített teljes betétösszeg első elhelyezése hónapjának első napjától számított évek (egy év 12 hónap) a betét felvételéig.

Megtakarítási idő

Az adott szerződéses módozatnak megfelelő szerződésben rögzített teljes havi betétösszeg első elhelyezésétől az összegyűlt betét felvételéig eltelt idő.

Minimális értékszám

Az az értékszám, amelyet a lakás-előtakarékossági szerződés szerződésszerű teljesítésével az adott módozatra megállapított megtakarítási idő végén a lakás-előtakarékoskodó elér. A minimális értékszám alatt a szerződéses összeg nem kerülhet kiutalásra, azaz a kiutalási időszak nem veszi kezdetét.

 

Módozat

A Lakástakarékpénztár modellszámítások alapján kidolgozott pénzügyi terméke, az egyes módozatok feltételeit az Üzletszabályzat Módozatok című melléklete tartalmazza.

 

Módozati szorzó

Az egyes módozatok összehasonlítását lehetővé tévő, értékszámok közötti átszámítási kulcs. A módozati szorzó biztosítja, hogy a szerződésszerűen teljesítő lakás-előtakarékoskodók bármely módozat esetén ugyanazon értékszámot érjenek el az egyes módozatok tekintetében meghatározott minimális megtakarítási idő elteltével.

O

OBA

Az Országos Betétbiztosítási Alap a befagyott betétek tőkéje és kamata után legfeljebb 100 000 euróig fizet kártalanítást, személyenként és hitelintézetenként összevontan. A kártalanítás értékhatárát a törvény euróban állapítja meg, a kifizetés azonban Magyarországon forintban történik: az OBA a 100 000 eurót a kártalanítás kezdő napját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást. Az OBA betétbiztosítási iránytű letölthető honlapunkról is.

Online ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálatunk segítségével bármikor lekérdezheti aktuális számlaegyenlegét, módosíthatja adatait, és még számos ügyet intézhet otthonról. Szerződésmódosítás online felületen történő bejelentéséhez e-posta szolgáltatás igénylése szükséges.

 

Ö

Összevonás

A lakás-előtakarékoskodó írásban kérheti azonos módozatú szerződéseinek egy lakás-előtakarékoskodó vagy egy kedvezményezett javára történő összevonását. Szerződéseket összevonni csak akkor lehet, ha az összevonandó szerződések lakás-előtakarékoskodói egymás közeli hozzátartozói. Az összevonás esetén a korábbi szerződés marad hatályban és a később kötött szűnik meg. Az összevont szerződésen a legkorábbi kezdetű szerződésre jóváírt állami támogatás maradhat meg, a többi szerződésre korábban jóváírt állami támogatást és annak kamatait a lakástakarékpénztár köteles visszautalni a Magyar Államkincstárnak.

P

Panaszkezelés

Az ügyfél a lakástakarékpénztár szolgáltatásával kapcsolatos esetleges panasza miatt közvetlenül fordulhat a lakástakarékpénztárhoz az ügyfélszolgálati irodákban, a telefonos ügyfélszolgálat telefonszámán, valamint írásban a lakástakarékpénztár levelezési címére. A panaszkezelési szabályzat megtalálható honlapunkon.

 

 

 

 

 

 

R

Rendelkezésre tartás

A lakás-előtakarékoskodó kérheti a már kiutalt szerződéses összeg egy későbbi időpontban való kifizetésre történő rendelkezésre tartását. A rendelkezésre tartás időtartama a rendelkezésre tartott betétösszeg és szerződéses összeg esetén is az elfogadó nyilatkozat beérkezésétől számított 6 hónap. 

S

Számlakivonat

A Lakástakarékpénztár évente egyszer értesíti a lakás-előtakarékoskodót számlájának egyenlegéről, értékszámának alakulásáról, valamint arról, hogy a legutolsó kiutalás során mekkora volt az a legalacsonyabb értékszám, amelynél még kiutalható volt a szerződéses összeg. A lakás-előtakarékoskodó a Díjtáblázatban meghatározott díjért rendkívüli számlakivonatot igényelhet. Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó e-posta szolgáltatást igényel, úgy az erre a célra kialakított felületen rendkívüli számlakivonatot bármikor készíthet.

Számlanyitási díj

A választott szerződéses módozat szerinti számlanyitási díj a szerződéses összeg meghatározott százaléka, amelyet szerződéskötéskor kell megfizetni. Nem része az állami támogatásra jogosító megtakarítások összegének.

Számlavezetési díj

A Lakástakarékpénztár által felszámított havi díj, melyet a Díjtáblázat tartalmaz.

 

Szerződéses módozat

A Lakástakarékpénztár modellszámítások alapján kidolgozott pénzügyi terméke, az egyes módozatok feltételeit az Üzletszabályzat Módozatok című melléklete tartalmazza.

 

Szerződéses összeg

A lakás-előtakarékoskodó által a Szerződés szerint vállalt összes betételhelyezés, a betétre jóváírt kamat, az állami támogatás, a támogatásra jóváírt kamat és a lakás-előtakarékoskodó, illetve kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege.

 

T

Telefonos ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06-1-477-4884 telefonszámon érhető el, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre. Telefonon lekérdezheti aktuális számlaegyenlegét, módosíthatja adatait, jelezheti szerződésmódosítási szándékát.

THM

A teljes hiteldíj mutató különböző ajánlatok összehasonlítására szolgál. A THM számításánál figyelembe kell venni az ügyfél által a kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót). Az egyes szerződéses módozatokhoz tartozó THM tájékoztató jellegű, az adott ügyletre vonatkozó THM az egyedi kölcsönszerződésben kerül feltüntetésre.

Ü

Ügyfélszolgálati irodák

A lakástakarékpénztár ügyfélszolgálati irodákat üzemeltet, melyek elérhetőségét és nyitvatartási idejét a honlapján közzéteszi.

V

Várakozási idő

A statikus matematikai modell alapján számított idő, amely mellett az egyéni teljesítménymutató értéke 1.0.

Online ügyfélszolgálat

Azonosító típus:
Azonosító:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó Regisztráció Mi ez?

Hívjon minket!

06-1-477-4884

H-P: 8.00-16.00
CS: 8.00-20.00

Kérje személyes tanácsadónkat!

Kérje személyes tanácsadónkat

OBAAz  elhelyezett betétek és azok kamatai az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak.
Részletek >>

Az MNB fogyasztóvédelmi oldala hasznos információkkal segít eligazodni a pénzügyi szolgáltatások között.
Az oldal eléréséhez, kérjük kattintson ide!